GebruiksVoorwaarden Oranjelinks Bedrijvengids


De domeinnaam www.oranjelinks.nl, als ook de website die bereikbaar is onder het domein www.oranjelinks.nl (hierna: ‘Website’) is in eigendom van DiGiHostWeb (hierna: ‘Uitgever’).

Deze Gebruikersvoorwaarden en Disclaimer (hierna gezamenlijk: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op de Website en het gebruik van de Website. Door de Website te bezoeken, gebruik te maken van de Website en/of gebruik te maken van de op deze Website aangeboden informatie, verklaart u zich akkoord met de Voorwaarden. Indien u zich niet kunt vinden in de Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk het gebruik van de Website te staken.

Functioneren van de Website

Uitgever stelt alles in het werk om de Website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Uitgever kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Uitgever en / of de eventuele verstrekkers van de inhoud van de Website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen, directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, en / of kosten (kosten van juridische bijstand daaronder mede doch niet uitsluitend begrepen) onder meer als gevolg van het gebruik, dan wel problemen met het gebruik van de Website, winstderving, schade aan gegevens of andere (immateriële) goederen, welke voortvloeit uit of gerelateerd is aan het gebruik, de onmogelijkheid van gebruik, niet toestaan van gebruik, werking en / of gebreken in de werking van de Website

Informatie op de Website

Uitgever redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site. Onvolkomenheden kunnen echter voorkomen, waardoor Uitgever de juistheid en volledigheid van de informatie die op of via de Website openbaar wordt gemaakt niet kan garanderen. Bovendien geeft Uitgever geen garantie dat het gebruik van de Website zal (kunnen) leiden tot en / of geschikt is voor het bereiken van het door de gebruiker van de Website gewenste doel.
De informatie op de Website is specifiek gericht op het publiek in Nederland. Uitgever beheert en onderhoudt de Website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via de Website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u de Website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op of via deze website is verkregen. Evenmin kan aan de inhoud van de Website rechten worden ontleend. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de Website, hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen de rechten op de lay-out en de inhoud van de Website, en het logo van Website, berusten uitsluitend bij Uitgever. Dit houdt onder meer in dat het, behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, verboden is de inhoud van deze Website te vermenigvuldigen, door te sturen, te verspreiden of tegen betaling aan derden ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgever. Tevens worden alle mogelijke rechten op deze Website en de inhoud daarvan uitdrukkelijk voorbehouden.
Tevens zult u zich onthouden van het wijzigen, formatteren, kopiëren, afbeelden, distribueren, verzenden, openbaar maken, in licentie geven, overdragen of verkopen van enige informatie, producten of diensten welke u verkregen heeft met gebruikmaking van de Website, dan wel daarvan afgeleide werken vervaardigen, behoudens voor zover toegestaan door deze Voorwaarden of als gevolg van toepasselijke wettelijke bepalingen. Dit houdt onder andere in dat u zich zult onthouden van het op enigerlei wijze afbeelden, van de homepage of pagina's met resultaten van de Website op uw eigen website.

Informatie, websites en bestanden van derden

Website bevat (hyper)links en verwijzingen naar websites en / of bestanden van derden. De inhoud van de websites / bestanden waarnaar wordt verwezen is door Uitgever niet geverifieerd. Uitgever biedt daardoor niets anders dan een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie, indien en voor zover dat door de gebruiker van deze website wordt gewenst. De verwijzing betekent niet dat Uitgever de op of via de Websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Uitgever geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites/bestanden en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op de Websites/bestanden, noch voor enige vorm van schade aan software en/of hardware van de gebruiker als gevolg van het benaderen van websites en/of bestanden van derden. Het feit dat Uitgever op haar Website een verwijzing naar een website van een derde heeft opgenomen, betekent niet dat Uitgever de aldaar verkrijgbare informatie onderschrijft.

Auteursrechten van derden op teksten, afbeeldingen, videobestanden, muziekbestanden

De informatie op websites van derden, of bestanden van derden zijn mogelijk auteursrechtelijk beschermd. Ofschoon informatie en / of bestanden zijn te lokaliseren en te benaderen via Website, geeft dit de gebruiker geen recht om ze te downloaden, te kopiëren of te gebruiken. De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het downloaden en/of gebruiken van deze informatie en/of bestanden. Publisher aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wettelijk sancties en of strafrechtelijke procedures tegen de gebruiker als gevolg van gebruik van de Website door de gebruiker.

Wijzigingen

Uitgever kan de op of via de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Voorwaarden, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Privacybeleid

Uitgever respecteert en beschermt de privacy van het individu dat gebruik maakt van de zoekdiensten van OranjeLinks.nl. Welke informatie Uitgever verzamelt, hoe zij daarmee omgaat en hoe uw privacy gewaarborgd is, wordt uitgelegd in het PrivacyBeleid. Uitgever adviseert u nadrukkelijk kennis te nemen van dit privacybeleid. Door gebruik te maken van de Website , verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van het privacybeleid.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden omvatten al hetgeen Uitgever is overeengekomen met u in relatie tot het gebruik van de Website. Op deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.